انجمن حمایت


09300569665

دوره کیس محور مبتنی بر رویکردهای موج سوم

دوره کیس محور مبتنی بر رویکردهای موج سوم
یکشنبه 1396/04/11
اصفهان: مرکز مشاوره تماشا

ثبت نام ترم اول(تیرماه)

خرید بلیت

برای ثبت نام در رویداد ابتدا بلیت های مورد نظر خودتون رو انتخاب فرمایید.

100,000 تومان
یکشنبه 1396/04/11

اولین جلسه کارگاه، 11تیرماه