شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


[email protected]

وب سایت : KNTU.IEEE.org.ir آدرس: تهران خیابان شریعتی ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان دانشکده های برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره CCNA

دوره CCNA
پنجشنبه 1396/08/11
دانشکده های برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و اعضای IEEE
برای دریافت کد تخفیف به آیدی تلگرام telegram.me/IEEEKNTU_admin پیام بدهند.

 

دوره CCNA ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻳﺮ مدارک ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺍﺳﺖ ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺒﻜﻪ LAN ،WAN ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ کوچک (ﺯﻳﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ آموزش CCNA ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ سوئیچینگ ﺭﻭﺗﻴﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺗﺮﻫﺎﻯ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره های مقدماتی شبکه  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ مدرک ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳیم . ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ Forbes ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ Global Knowledge ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺭک CCNA ﺣﺪﻭﺩﺍ 80ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ.

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 • فرآیند کلی ارتباطات در شبکه ها را براساس مدل مرجع سیستمهای کامپیوتری درک کنند و بیاموزند که استفاده از این مدل و مدلهای مبتنی برآن مانند IP/TCP چه بهبودهایی در درک بهتر عملکرد شبکه ها و همچنین سازگاری بین محصوالت سازندگان مختلف ایجاد می کند.
 • با مدل کاربری IP/TCP و پروتکل های اصلی این مدل آشنا شوند و درک کنند هرکدام از الیه های این مدل چه نقشی در فرآیند ارتباطات دارند.
 • با انواع اتصاالت و کابلهای شبکه جهت اتصال دستگاههای مختلف شبکه آشنا شوند.
 • بادستگاههای اصلی شبکه ها و ویژگیهایشان آشنا شوند و نقش هرکدام از آنها در فرآیند ارتباطات درک کنند.
 • با پروتکل اصلی ارتباطات در شبکه های با گستردگی جغرافیای محلی آشنا شوند و مشکالت ناشی از افزایش ترافیک در شبکه را تشریحکنند و چگونگی حل این مشکالت را با استفاده از تکنولوژی سوییچینگ توضیح دهند.
 • با مفاهیم Cloud و SDN آشنا شوند.
 • با محیط خط فرمان دستگاههای شرکت سیسکو شامل سوییچ و روتر آشنا شوند و شیوه اعمال تنظیمات عمومی و نحوه کاربری از این محیط را فرابگیرند.
 • با مفهوم شبکه های مجازی و انواع موضوعات مرتبط آشنا شوند و شیوه انجام تنظیمات درباره این مفاهیم را در محیط CLIفرابگیرند.
 • با پروتکل های ISL وIEEE802 و کابرد آنها در شبکه سوییچینگ و نیز تفاوتهای این دو پروتکل و نحوه تنظیمات آنها در محیط CLI رابیاموزند.
 • با مفهوم Loop در شبکه های سوییچینگ آشنا شوند و شرایط و دلایل به وجود آمدن آن را درک کنند و فرا بگیرند چگونه پروتکل STP قادر به حل این مشکل در شبکه ها است.
 • با مفهوم Aggregation، تجمیع در شبکه های سوییچینگ آشنا شوند و نحوه اعمال تنظیمات را در این مورد در محیط CLI بیاموزند.
 • با انواع اتصاالت روترها و دالیل آنها آشنا شوند و فرابگیرند چگونه این تنظیمات را در محیط CLI اعمال کنند.
 • با جدول مسیریابی و مفاهیم اولیه مسیریابی آشنا شوند و تفاوتهای آن را با ارتباطات در شبکه های سوییچینگ توضیح دهند.
 • نحوه تکمیل جدول مسیریابی روترها و شیوه انجام این تنظیمات در محیط CLI را به روش استاتیک فرا بگیرند.
 • ضرورت استفاده از پروتکلهای مسیریابیو تفاوت های آنها را بیاموزند.
 • نحوه عملکرد و راه اندازی و نگهداری و عیب یابی پروتکل RIP را برای نسخه 2 بیاموزند.
 • نحوه عملکرد و راه اندازی و نگهداری و عیب یابی پروتکل OSFP را بیاموزند.
 • نحوه عملکرد و راه اندازی و نگهداری و عیب یابی پروتکل EIGRP را بیاموزند.
 • با مفهوم لیستهای کنترل دسترسی و مفاهیم مربوطه و شیوه انجام تنظیمات و اعمال آنها را بیاموزند.
 • با مفهوم و ضرورت ترجمه آدرس های شبکه NAT آشنا شوند و نحوه اعمال و نگهداری این تنظیمات را روی روترهای شبکه بیاموزند.
 • نحوه راه اندازی پروتکل های RIP,OSPF,EIGRP بروی بستر IPv6 را بیاموزند.
 • با مفاهیم VPNو DMVPN آشنا می شوند.

خرید بلیت

برای ثبت نام در رویداد ابتدا بلیت های مورد نظر خودتون رو انتخاب فرمایید.

ناموجود
200,000 تومان
پنجشنبه 1396/08/11

شرکت در دوره CCNA