هشدار! این رویداد هنوز توسط تیم تیکیو تایید نشده.

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری


66414330-64545544-66462422

[email protected]

دوره آموزشی پاییز 1396 ویژه واحدهای فناور و علاقمندان کسب و کار

دوره آموزشی پاییز 1396 ویژه واحدهای فناور و علاقمندان کسب و کار
سه شنبه 1396/08/02
خ انقلاب – چهارراه ولیعصر – خ بالاور – پلاک 7 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه امیرکبیر

 توجه: لطفا برای ثبت نام در این رویداد به صورت حضوری اقدام نموده و برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در ذیل پوستر تماس حاصل نمایید.

نام دوره آموزشی : بازاریابی اینترنتی

مدرس دوره: دکتر ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻲ

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور دوره ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزشی ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻣ ﺎﻫﺎن، Tehran Business School داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﻬﺮان  ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻧﻴﻜﺎن، ، ﻣﻮﺳﺴﻪ آرﻳﺎﻧﺎ،  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎوران، ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ و....  ﻣﺸﺎور ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﭙﺮﺳﻜﻲ، ﺑﻴﺖ دﻳﻔﻨﺪر، ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲﻓﻴﻨﺎل ، ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻟﻲ ﮔﺸﺖ ... و  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رادﻳﻮ اﻗﺘﺼﺎد و... 

در اﻳﻦ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دو ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 1 - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ دﻫﻴﻢ؟

 2- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ  و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ راه اﻧﺪازي و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟

سرفصل دوره:

ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، مدلهای کسب و کار اینترنتی ، راه اندازی کسب و کارهای انلاین با مشتریان خارجی ، افزایش فروش با جدید ترین ابزار E- Marketing، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺌﻮ (SEOو( SEM، ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﺌﻮ در ﺳﺎل2017، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ راﻳﺞ ﺳﺌﻮ در اﻳﺮان ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، روش ﻫﺎي Link Building  در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و Global، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ    ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Marketing  Social و ....

تاریخ و زمان برگزاری: 20ساعت (5جلسه)  پنجشنبه  از ساعت12:30 -8:30، تاریخ  4، 11، 25، آبان ماه و2 ،9 آذر

هزینه دوره: واحدهای فناور و دانشجویان 140000تومان (%51 تخفیف ) - شرکت کننده آزاد  290000تومان

 

نام دوره آموزشی: مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا

مدرس دوره: سید محمد امیر سیافی

مدیر مالی و اداری زیر سامانه سبز واحد مستقر در مدیریت فناوری و توسعه نوآوری، مدیر مالی واداری شرکت صنایع پی وی سی ایران، مدیر مالی و اداری شرکت دشت مرغاب (یک ویک)، مدیر مالی شرکت ساسان، مدیر مالی و اداری شرکت پردازشگران سامان، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق و ...

سرفصل دوره:

اهداف تاسیس و راه اندازی یک شرکت، الزامات تعیین ساختار و چارت سازمانی، ارائه Case Study در خصوص چگونگی مراوده تجاری با مشتریان، مفاهیم اساسی در جذب نیروی انسانی، آشنایی با روش های تحسین و ایجاد انگیزه در منابع انسانی، آشنایی با اهمیت آموزش در سازمان، آشنایی با برخی از اصول و فنون  مذاکره

تاریخ و زمان برگزاری: 15 ساعت (5جلسه) روزهای شنبه و سه شنبه  ساعت 18- 15  تاریخظ 6،2 ،9 ،13 ، 16 آبان  

هزینه دوره: واحدهای فناور و دانشجویان 85000تومان (46% تخفیف )  - شرکت کننده آزاد  190000تومان

 

 نام دوره آموزشی : حضور موفق در مناقصات

مدرس دوره: مهندس امیررضا ریاحی

مدرس دوره های آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به ریاست جمهوری، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، جامعه متخصصان ایران و... معاون مدیرعامل در قراردادها و توسعه بازارنماینده شرکت در جامعه مشاوران کشورهای اسلامی (FCIC) شرکت مهندسی مشانیر، کارشناس ارشد کنترل بهبود مدیریت کارشناس قرارداد وزارت نیرو معاونت انرژی، سرپرست تهیه اسناد قراردادهای و پیمانها وزارت کشور سازمان همیاری شهرداریها و...

سرفصل دوره: تشریح انواع مناقصات و روشهای شناسایی و نحوه حضور در آنها، بررسی فرايندهاي ارزيابي‌ كيفي و تهي ارائه پيشنهاد فني-مالي برای مناقصات، تبيين موارد كليدي و اثرگذار و بایدها و نبایدها در تكميل اسناد مناقصات،بررسی روشها و معیارهای ارزیابی و انتخاب در مناقصات و تاثیر آن در تهیه‌ پیشنهاد‌،تشریح نکات کلیدی و تکنیکهای ترغیبی در تهیه و ارائه يك پیشنهاد ‌رقابتي،آشنايي با رويكردها و روشهاي نوين در تهیه و تكميل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد موفق،آشنايي با نكات كليدي قيمت‌گذاري در پيشنهادهاي مالي مناقصات

تاریخ و زمان برگزاری: 10 ساعت (2جلسه)  سه شنبه و چهارشنبه از ساعت14:30 19:30، تاریخ 21 و 22 آذر ماه

هزینه ثبت نام: واحدهای فناور و دانشجویان 80000 تومان (55% تخفیف) - شرکت کننده آزاد  150000 تومانخرید بلیت

برای ثبت نام در رویداد ابتدا بلیت های مورد نظر خودتون رو انتخاب فرمایید.

رایگان
سه شنبه 1396/08/02

140,000 تومان
پنجشنبه 1396/08/04

واحدهای فناور و دانشجویان

290,000 تومان
پنجشنبه 1396/08/04

شرکت کننده آزاد

85,000 تومان
یکشنبه 1396/08/21

واحدهای فناور و دانشجویان

190,000 تومان
یکشنبه 1396/08/21

شرکت کننده آزاد

80,000 تومان
سه شنبه 1396/09/21

واحدهای فناور و دانشجویان

150,000 تومان
سه شنبه 1396/09/21

شرکت کننده آزاد